Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 2016

Stanje na pčelinjaku

Pčelinja društva miruju i u najvećem broju slučajeva u košnicama nema legla. Kao što je pisano za prethodni period, iako je sezona bila izuzetno nepovoljna i nije bilo meda, zahvaljujući prihrani i unosu od kasnih letnjih paša, u košnicama je dosta hrane, osim možda u slučaju nekih izuzetaka. Zbog toga, nema nikakve potrebe stavljati pogače u košnice, pogotovo još sada, pre početka zime. To bi predstavljalo lošu uslugu pčelama i ne savetuje se. Dobro, prosečno pčelinje društvo će do marta potrošiti najviše 4-5kg hrane, a u košnicama je ima mnogo više.

Radovi na pčelinjaku

Od poslova na pčelinjaku, sada je praktično jedini posao tretman oksalnom kiselinom. Njemu treba pristupiti ako postoje razlozi, kao i ako se kroz raniju praksu pokazalo da je neophodan. Pri tretmanu treba biti pažljiv pri doziranju rastvora, posebno kod slabih društava, koja zbog manje pčela mogu da budu više osetljiva na tretman i da izgube procentualno više pčela prilikom tretmana. Uputstvo za tretman oksalnom kiselinom dato je na ovom linku.

Obezbediti mir na pčelinjaku, ograditi ga ukoliko nije ograđen, proveriti postolja i popraviti ih ako je potrebno. Ako su košnice u blizini nekog drveća, voditi računa da grane ne mogu da udaraju u košnicu pod naletom vetra, i da nema suvih grana koje bi eventualno mogle da se polome i padnu na košnice.

Ako ranije nije stavljena neka zaštita od eventualnog ulaska glodara u košnice, to treba sada učiniti.

Ostali radovi

Ako su neke košnice iz bilo kog razloga ispražnjene, sada ih treba očistiti, po potrebi popraviti i skloniti na neko pogodno mesto gde će stajati do naredne sezone.

Pčelari koji još nisu pretopili ostatke voska, dobro je da to učine što pre.

Sada je veoma pogodno vreme za sadnju medonosnog drveća i žbunja. Takođe, pčelari koji na proleće nameravaju da seju neko medonosno bilje, najbolje je da sada obezbede i pripreme zemljište. Vrlo je korisno da radi širenja površina pod medonosnom florom, pčelar i sam odgaja sadnice drveća i šiblja, koje će kasnije saditi na pogodna mesta ili deliti sa drugim kolegama pčelarima. U tom slučaju, potrebno je na vreme pripremiti zemljište za formiranje malog rasadnika.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u novembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice Novembar2015.