Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL 2015

 

Stanje na pčelinjaku  

Dugotrajni period hladnijeg vremena sa kišom, tokom juna, onemogućio je bolje prinose na livadskoj paši i paši od raznih trava u junu, ali je doprineo da se te paše nastave i tokom jula i mogu se očekivti i neki prinosi za vrcanje. Krajem juna bilo je nagoveštaja šumske paše - medljike sa hrasta, a početkom jula ta paša se ponovo pojavila u brdskim krajevima gde ima hrastovih šuma. Moguće je da medljike ima i na nekom drugom drveću, čini se da je ove godine ta paša dosta široko rasprostranjena, takoreći masovna, ali njeno trajanje i intezitet najviše zavise od vremenskih uslova i ne mogu se sa sigurnošću predvideti. Ukoliko se nastave pogodne vremenske prilike, topli dani i sveže noći, ta paša bi mogla da da dobre prinose meda za vrcanje. Zabeleženi dnevni unosi medljike do sada su se kretali oko 2-3kg, a verovatno negde i više.

Pojava medljike i produžena paša sa raznih trava uticali su da se ove godine pčelarska sezona u centralnim delovima Srbije neočekivano produži. Pri tome, misli se na to da u ovom periodu, mimo uobičajenih uslova u julu, pčele odlično grade novo saće bez prihranjivanja, donose rezerve meda i formiraju medne vence, donose i dodatne prinose meda koji mogu da se izvrcaju. Naravno, zbog suncokretove paše u Vojvodini, koja je u tim krajevima standardna i obično traje od kraja juna do kraja jula, uslovi za razvoj pčelinjih društava na toj paši su odlični. Ove godine je na žalost u nekim delovima Vojvodine došlo do velikih pomora pčela na suncokretovoj paši za koje se predpostavlja a su uzrokovani pesticidima.

Primetno je da donošenje propolsa u košnice ove godine odlično teče.

Radovi na pčelinjaku

Glavni posao za pčelare koji još nisu izdvojili med za vrcanje je da to urade u ovom mesecu. Pčelari u Vojvodini imaju pašu na suncokretu pa će verovatno krajem meseca vrcati med. U centralnim delovima Srbije pored podsticajne ili i jače paše sa raznih trava javlja se šumska paša pa zbog toga pčelari verovatno još ne mogu skidati medišne nastavke radi odlaganja u magacine. Ostaviće ih na košnicama i sačekati kraj meseca da eventualno još jednom vrcaju med - ono što je od ranijih paša preostalo, ostavljeno u košnicama kao nedovoljno zrelo, kao i novouneti med.

Društva koja su u razvoju, kao i rojeve, treba negovati, dodavati ramove, po potrebi i dodatno prihranjivati radi dopuna zalihe hrane i još bolje gradnje saća.

Najbolje je još pre pripreme društava za zimovanje utvrditi starost matica i njihovo stanje i u slučaju potrebe eventualno uraditi zamene nekih matica. Zbog pogodnih pašnih uslova još nije kasno da se to uradi i prostim obezmatičenjem, a svakako, bolje je požuriti da bi nove matice imale vremena da što više zaležu i da društva obezbede dovoljno pčela spremnih za zimovanje. Pri eventualnom donošenju odluka o zameni matica potrebno je biti pažljiv jer se može desiti da su društva i sama menjala matice, a takođe, dešava se da zamenu matica urade i nešto kasnije. Treba prokontrolisati sva društva koja su se rojila, utvrditi da li imaju matice koje regularno nose.

Pogodne uslove paše treba iskoristiti da se ramovi sa lošim saćem zamene u košnicama, pa tokom jula, dok pčele grade saće i dok ga matica zaleže, mogu se dodavati satne osnove, vodeći računa da se u tom saću može izleći bar 2-3 generacije pčela pre početka zimovanja, kako bi bilo toplije za pčele. Suviše kasno dodavanje satnih osnova, čak i ako bi pčele izgrađivale saće, nije dobro za pčelinje društvo.

Kod LR košnca može se po potrebi izvršiti rotiranje nastavaka, ukoliko se plodište održava na dva nastavka, i eventualno izvršiti preraspodela ramova, kako bi se u gornjem nastavku, na kome će biti deo zimskog klubeta, bilo najbolje saće, obilje polenovog praha i meda. Ukoliko je plodište samo u jednom nastavku, ispod njega se eventualno može postaviti medišni nastavak sa ramovima sa praznim saćem. Kod svih tipova košnica, a posebno kod LR košnice sa plodištem u dva nastavka, savetuje se da postoji okruglo gornje leto na plodišnom nastavku a kod LR ono se postavlja na gornji plodišni nastavak, ako ih ima dva. Time se omogućava idealno zimovanje jer pčele mogu lakše da izleću na zimske pročisne letove a osim toga, ostvaruje se dobra mikroklima u košnici.

Ukoliko nema prirodnih čistih napajališta za pčele, potrebno je obezbediti vodu na pojilicama na pčelinjaku i redovno je održavati.

Krajem meseca može se izvršiti sakupljanje propolisa sa medišnih ramova i nastavaka, sa ranije postavljenih skupljača za propolis ili folija, ili na druge načine.

Saće koje je za pretapanje, kao i izvađene izgrađene zaperke saća, treba pretopiti i čuvati do zamene za satne osnove. Voštane poklopčiče koji su preostali posle vrcanja meda se mogu posebno pretopiti, zajedno sa zapercima, jer predstavljaju čist, devičanski vosak.

 

Ostali radovi

Nastavljaju se poslovi na pakovanju meda, skladištenju i prodaji. Nabavlja se ambalaža i etikete.

Ukoliko su košnice ili delovi košnica na pčelinjaku u lošem stanju, sada se mogu popraviti, ofarbati, ili eventualno zameniti novim. Treba imati u vidu da je prebacanje pčela u nove košnce uvek dobro uraditi što pre u sezoni a nikako ostavljati da se to uradi pred sam početak zimovanja. To je zbog toga jer je potrebno da pčele propolišu košnicu kako bi im to stanište bilo najpogodnije za život i zimovanje.

Krajem meseca bi mogli da se slože u magacine medišni nastavci sa praznim, očišćenim ramovima a one u kojima još ima nešto meda treba najpre izvrcati i vratiti pčelama da očiste i poprave saće. Pri odlaganju u magacin, bilo bi idealno izvršiti selekciju saća, odbaciti ramove u kojima je negovano leglo ili lagerovan polenov prah jer je velika verovatnoća da u njima ima jaja vošanog moljca. Ako se tako uradi, saće se može uspešno čuvati bez ikakvih tretmana a ispod i iznad svake naslagane grupe je žičana mreža, za zaštitu od eventualnog ulaska moljca ili glodara. U nastavcima može biti i poneki ram manje, kako bi se obezbedila što bolja ventilacija. Uopšte govoreći, promajno mesto je idealno za zaštitu od moljca pa bi u takvim uslovima idealne ventilacije mogli da se čuvaju čak i ramovi sa nešto tamnijim saćem.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u julu prošle godine, možete se upoznati preko stranice jul2014.