Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

AVGUST 2021

Stanje na pčelinjaku

Kao što je rečeno za prethodni mesec, i sada se može ponovo reći da je stanje pčelinjih društava generalno bolje nego što je to bilo prethodne godine. Više je zaliha meda i izraženiji su medni venci na ramovima sa leglom, a što se tiče brojnosti društava, stanje je takođe bar nešto malo bolje. Naravno, treba imati u vidu da je prethodna godina bila veoma loša kada je u pitanju stanje pčelinjih društava u vreme pripreme za prezimljavanje i da poređenja sa njom ne znače mnogo pozitivnog.

U nekim krajevima u centralnom delu Srbije bilo je unosa medljike ali to je većinom bilo u malim količinama - do svega nekoliko kilograma po košnici. Vrlo su retki slučajevi jače paše medljike ove godine, bar za sada, što ne isključuje mogućnost da se ta paša javi i u avgustu. Iako u tako malim količinama, unos medljike je bio dovoljan da znatno oboji med za dodatno vrcanje koje su u nekim krajevima pčelari mogli da obave ove godine- koje je moglo da uključuje ostatke meda od bagremove paše, livadski med, eventualno lipov i medljiku. Pašu na suncokretu treba posmatrati odvojeno, to je prilično stabilna paša koja redovno daje neke unose, manje ili veće.

Krajem jula na nekim pčelinjacima je moglo da se primeti, srećnom ne masovno, da u nekim košnicama ima pčela bez krila i sa oštećenim krilima i takođe da ima varoe na pčelama. Pojavu takvih pčela bi trebalo posmatrati kao virusnu bolest, ona je povezana sa varoom koja predstavlja njen važan prenosnik.

Radovi na pčelinjaku

Iako se procenjuje da će priprema pčelinjih društava za prezimljavanje ove godine da bude lakša nego prethodnih, savetuje se da se što pre pristupi tom izuzetno važnom poslu. U tom smislu treba sprovesti glavni pregled pri kome će se obaviti svi potrebni pripremni radovi, ili se to pak može uraditi kroz jedan pomoćni - pripremni pregled posle koga će da usledi glavni pregled i rad. Pripremni pregled je koristan u slučajevima kada društvo trenutno nije u situaciji da može da se "prepakuje" za prezimljavanje, kada nema svih uslova da to. To se odnosi na slučajeve kada na primer treba najpre zameniti maticu i pustiti da zalegne bar nekoliko ramova, kada se čeka da matica počne da nosi, kada postojećoj matici treba dati dobro saće za zaleganje, ukoliko ga do tog pregleda nije bilo i slično. Dakle, savet je da se ne žuri sa "pakovanjem" društva za prezimljavanje ukoliko za to ne postoji dovoljno uslova. Pod tim se podrazumeva i obezbeđivanje ramova sa hranom sa strane klubeta. Ako na pčelinjaku generalno nema dovoljno takvih ramova onda pčelar nema izbora, ali ako u nekim košnicama postoji višak takvih ramova a u drugima ih nema, tada se preporučuje da se taj uslovni višak sakupi kao rezerva i da se koristi pri pregledu društava i "pakovanju".

Pre obavljanja glavnog pregleda treba skinuti medišne nastavke i ako je bilo nešto meda za vrcanje to izvrcati, vratiti saće na čišćenje pa zatim skinuti.

Treba nastojati da po svakom ramu koje pokriva kube pčela, radi njegovog normalnog zimovanja treba da bude bar 1,5kg meda i kod LR a posebno kod DB košnica, gde je poželjno i nešto više. S obzirom da je zimsko klube znatno manje od prostora koje pokrivaju pčele sada u trenutku pripreme, treba nastojati da zalihe meda koji stoji uz ramove sa leglom budu najveće na ramovima neposredno uz leglo a ne da budu udaljene i da stoje na primer na krajevima košnice. To je zato što tokom zime, a pogotovo kada društvo započne novi ciklus legla krajem zime, klubetu postaju dostupni samo med neposredno na tim ramovima gde se klube nalazi i med na ramovima najbližim klubetu.

Ako u pčelinjem gnezdu ima ramova sa mladim saćem, koje je prvi put zaleženo a pogotovo ako nije dobro ni zaleženo, takve ramove treba vaditi i postavljati sasvim na kraj košnice da iz legla izađu pčele i da se takav ram time udalji iz prostora zimskog klubeta. U suštini, trebalo bi biti restriktivan i prema ramovima u kojima je bilo i svega 2 ciklusa legla jer ni oni nisu najpogodniji za zimovanje i takođe, oni mogu u nekoj meri da remete pravilnu pripremu prostora gde će zimsko klube da boravi. Kod LR košnica takvi ramovi mogu da se stavljaju u donji nastavak, ukoliko se društvo zazimljava u dva LR nastavka. Zazimljavanje pčelinjeg društva u dva nastavka je svakako preporučljivo i ono se i samo po sebi nameće u slučaju dobrog i jakog pčelinjeg društva. Pri tome, savetuje se da se u gornji nastavak stavlja 4-5 ramova sa leglom i najboljim saćem (koje nije svetlo), sa strane se postavljaju ramovi sa polenom i medom, obično po 2 rama je dovoljno a naravno ako ima više to je odlično. Treba imati u vidu da u proleće pri proširenju legla, te ramove je potrebno skloniti da bi se u košnicu stavili novi ramovi, za zaleganje. Dakle, kod LR košnice koja se zazimljava na dva tela, ostatak ramova sa leglom ide obično u donji nastavak, u koji se stavlja i deo ramova sa medom, pogotovo otvorenim medom, koga će pčele delom da prenose gore do kraja sezone i da pčlelama služi kao hrana. Ti ramovi sa leglom mogu da se stavljaju i skraja u gornjem nastavku, iza meda.

Ako se LR košnice zazimljavaju u jednom LR telu, onda se radi isto kao i sa DB košnicama - za zimsko klube se u centru košnice ostavlja 4-5 ramova legla sa najboljim saćem, zatim se stavljaju ramovi sa medom i polenom sa strane a na sam kraj košnice mogu da se stave ramovi sa leglom koji su sa lošim saćem i koje težimo da zamenimo. Pošto je vreme toplo a i pčelinja društva su dovoljno jaka, takvi ramovi mogu u ovo doba slobodno da budu pregrađeni medom - to nije problem i oni će već posle najviše 3 nedelje da ostanu bez legla. Pri tome treba imati u vidu da se na krajeve postavlja najviše po samo jedan ram sa svake strane, u suprotnom bi moglo da se dogodi da pčelinje društvo u nekim nepovoljnim slučajevima pređe na te ramove tokom zime.

U avgustu treba što pre izvršiti tretman pčelinjih društava protiv varoe nekim pouzdanim preparatom.

Savetuje se da sve košnice imaju gornje leto u vidu otvora prečnika 25mm, čiji je centar na oko 10cm od vrha DB plodišta i na oko 7-8cm od vrha LR plodišnog nastavka. Ta leta su od posebne važnosti za pčele tokom cele godine a posebno tokom zime kada pčelinje društvo treba da obavi pročisni let. Kod LR košnice koja zimuje u dva tela gornji nastavak bi trebalo da ima okruglo leto.

Rojevi se za zimu pripremaju slično kao i osnovna društva ali sa manje ramova i kod manjih rojeva, kao neki minimum, ulogu krajnjih ramova sa medom i polenom može da preuzme i samo po jedan ram sa strane legla, koji će da bude sa dosta med i poželjno i polena.

Obazbediti vodu u pojilicama za pčele. Postaviti i održavati lovilice za osice i stršljenove.

Ostali radovi

Nastavke sa praznim i očiščenim medišnim sačem treba složiti na mestu koje je za to predviđeno - unutar neke čiste i suve prostorije, poželjno za ventilacijom, ili napolju pod nekom nadstrešnicom.

Prokontrolisati postolja za košnice i u slučaju potrebe popraviti ih.