Home

Međunarodne vesti

O Apimondiji

Informacije o izložbi

 

XXXVIII APIMONDIA

Međunarodni pčelarski kongres

Ljubljana,  24. - 29. avgust 2003.

Gajenje pčela, način života

  

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI

  

Ispunjenu prijavu pošaljite na adresu:

 

CANKARJEV DOM

Kulturni in kongresni center

Mateja Peric

Prešernova 10, 1000 Ljubljana

 

Tel.: +386 (0)1 241-71-39

Faks: +386 (0)1 241-72-96

E-pošta: mateja.peric@cd-cc.si

Naziv izlagača

Naziv uplatioca

Puna adresa i stalno sedište uplatioca

Mesto

Poštanski broj

Poreski broj

Poreski obveznik               da       ne

Osoba za kontakte – ime i prezime

Tel.:

E-pošta:

Faks:

 

Adresa za dostavljanje pošte:

 Naručujemo: 

 

Tip izložbenog prostora

naručeno m˛/broj tezgi

ukupno za plaćanje

1.

Prazan izložbeni prostor

 

 

2.

Opremljen izložbeni prostor

 

 

3.

Tezga

 

 

 

Izložbeni prostor želimo u:

 

1 Velikoj prijemnoj dvorani

 

1 Prvom predvorju

 

1 Drugom predvorju

 

1 Montažnom objektu

 

         

Potpisom ove prijave izlagač izjavljuje da je saglasan sa opštim uslovima učešća na izložbi. Izlagač se obavezuje da svoje obaveze poravna u roku od 8 dana po ispostavi predračuna odnosno računa. Za eventualne sporove nadležan je stvarni sud u Ljubljani.

 

Datum:                                                 Potpis odgovorne osobe i pečat firme