Home

Na osnovu čl. 44 st. 1. Ustava Republike Srbije (Sl. gl. br. 1/90) i čl. 19,20 i 30 Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (Sl. gl. br. 24/82, 39/83 i 12/89), Skupština Saveza pčelarskih organizacija Srbije, na svojoj sednici održanoj dana 2. februara 2002. godine donela je

 

STATUT

SAVEZA PČELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE

 

I OPŠTE ODREDBE:

čl. 1

Savez pčelarskih organizacija Srbije ( u daljem tekstu Savez) je Savez pčelarskih organizacija, u koji se dobrovoljno udružuju pčelarske organizacije (društva, udruženja, pokrajinski i regionalni savezi) sa teritorije Srbije, na način utvrđen njihovim statutima.

Savez je nestranačka i nevladina organizacija.

čl. 2

Naziv Saveza je: Savez pčelarskih organizacija Srbije. Sedište je u Beogradu, Molerova br. 13.

Područje delatnosti Saveza je Republika Srbija..

čl. 3.

Savez ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama, koje proizilaze iz Ustava, Zakona i ovog Statuta.

čl. 4

Savez ima svoju zastavu, koja je žute boje, čiji je  odnos strana 1:2, sa ispisanim tekstom na gornjoj ivici: “Savez pčelarskih organizacija Srbije”. U sredini zastave je znak Saveza: “saće sa pčelom radilicom u sredini, braon boje”.

čl. 5

Savez ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, prečnika 30mm, sa tekstom po ivici pečata sadržine: “Savez pčelarskih organizacija Srbije”. U sredini pečata je znak Saveza u obliku pčele na saću. Ispod znaka je ispisano: “Beograd”.

Savez ima svoj štambilj četvrtastog oblika (60´30 mm) sa tekstom: “Savez pčelarskih organizacija Srbije, broj: ____, datum prijema, Beograd, tel. 458-640”. Iznad teksta nalazi se znak Saveza” “u obliku pčele na saću”.

čl. 6.

Udruživanje u Savez je na načelima zajedničkih interesa i na tim osnovama zasnivaju se i uređuju međusobni odnosi članica i obezbeđuje ravnopravnost u odlučivanju.

čl. 7

Udruživanjem, pčelarske organizacije u svoj stručni Savez efikasnije doprinose daljem sopstvenom razvoju, ostvaruju svoje interese u oblasti pčelarstva i usklađuju ih sa osnovnim ciljevima i principima ekonomskog principa i doprinose izgradnji zajedništva i pčelarske etike.

II CILJEVI I ZADACI:

čl. 8

U istvarivanju svojih ciljeva i zadataka, Savez u okviru svoje nadležnosti podstiče i koordinira rad i aktivnost svojih članica, na ostvarivanju zajedničkih ciljeva u pčelarstvu a u skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

U ostvarivanju ciljeva iz prethodnog stava Savez radi na:

- razvoju i unapređenju pčelarstva;

- osnivanju, poevzivanju i podsticanju rada pčelarskih organizacija u pčelarskoj privredi;

- zadovoljavanju ličnih i zajedničkih interesa svojih članica;

- stručnom osposobljavanju pčelara - praktičara, početnika, dece i omladine;

- formiranju učeničkih (školskih) pčelarskih zadruga i učeničkih sekcija;

- razvijanju radnih navika i drugarstva među pčelarima;

- organizovanju smotri - izložbi i drugih manifestacija kroz oblike takmičenja među pčelarima i pčelarskim organizacijama, međusobnim posetama - druženjima i razvijanju dobrih odnosa;

- očuvanju i unapređenju zdrave životne sredine;

- saradnji sa pokretom gorana, radnim organizacijama, mesnim zajednicama, na podizanju, negovanju, i očuvanju šumskih zasada, parkova, drvoreda, medonosnog drveća, bilja i rastinja;

- saradnji pčelara sa radnim organizacijama iz oblasti poljoprivrede - ratarstva i voćarstva na zaštiti pčela od trovanja prilikom upotrebe hemijskie zaštite gajenih kultura, kao i primene oprašivanja.

čl. 9

U ostvarivanju svojih zadataka, Savez radi na:

- saradnji sasvim organizacijama pčelara i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;

- saradnji sa odgovarajućim institucijama i službama u Srbiji, na poslovima od interesa za ukupan društveni i privredni razvitak pčelarstva;

- pomaže rad organizacija pčelara - članica, njihovu međusobnu saradnju sa odgovarajućim stručnim i drugim organizacijama;

- afirmaciji društvenog, privrednog i sportsko-rekreativnog pčelarstva;

- predlogu udruživanja sredstava zainteresovanih subjekata radi zajedničkih poduhvata za razvoj pčelarstva u duhu Ustava, Zakona i ovog Statuta;

- razvoju vidova popularizacije pčelarstva i pčelarskih proizvoda;

- obezbeđenju stručnog časopisa “Pčelar” i druge stručne literature iz oblasti pčelarstva svojim članicama proporcionalno broju članova;

- saradnji sa organizacijama rada iz oblasti pčelarske privrede;

- saradnji sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Srbije i njegovim stručnim službama;

- saradnji sa Privrednom komorom Srbije i zadružnim Savezom Srbije;

- saradnji sa odborom za selo i poljoprivredu Skupštine i Vlade republike Srbije;

- saradnji sa Vojskom Jugoslavije i organima Unutrašnjih poslova.

Celokupna aktivnost Saveza se odvija uz punu saradnju i sa drugim republičkim organima Vlasti.

III ČLANSTVO U SAVEZU:

čl. 10

Članice Saveza su:

- Društva, Udruženja pčelara, pokrajinski i regionalni Savezi, koji prihvataju i primenjuju ovaj Statut.

čl. 11

U Savezu se obezbeđuju jednaka prava,obaveze i odgovornosti članica, koja proizilaze iz njihovog dobrovoljnog udruživanja i ovog Statuta.

Prava, obaveze i odgovornosti članica su;

- da biraju svoje predstavnike u organe Saveza;

- da ispunjavaju svoje materijalno- finansijske obaveze prema Savezu, proporcionalno broju članova;

- da blagovremeno dostavljaki izveštaje o broju članova i košnica;

- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i odluka Saveza;

- da srazmerno broju svojih članova predlažu predstavnike u  organe Saveza i

- da po svojoj volji i odlukama svojih organa upravljanja stupaju ili istupaju iz Saveza.

Članice imaju i druga prava i obaveze,koje proističu iz Zakona i ovog Statuta.

čl. 12

Članstvo u Savezu prestaje: istupanjem, isključenjem i prestankom rada Saveza, društva ili udruženja pčelara, pokrajinskih i regionalnih Saveza.

IV ORGANI SAVEZA:

čl. 13

Organi Saveza su: Skupština, Izvršni odbor, nadzorni odbor i Sud časti.

čl. 14

Skupština je najviši organ Saveza, koju čine izabrani predstavnici u pčelarskih organizacijama (društvima, udruženjima, pokrajinskim i regionalnim savezima pčelara).

Predstavnici se biraju srazmerno broju članova - pčelara u društvima i udruženjima, koja imaju više od 10 registrovanih članova u Savezu, s tim da svako društvo - udruženje bude zastupljeno najmanje sa 1 predstavnikom.

Pčelarske organizacije, koje broje više od 100 članova, biraju na svakih 100 članova po 1 predstavnika ali najviše 5.

Pokrajinski i regionalni Savezi su predstavljeni u Skupštini sa po 2 člana.

čl. 15

Skupština se konstituiše na mandat od 4 godine, koliko traje i mandat izabranim predstavnicima u Skupštini.

Skupština se sastaje prema potrebi u redovno i vanredno zasedanje.

Redovno zasedanje Skupštine je jednom godišnje a vanredno prema potrebi.

Materijal sa pozivom na zasedanje Skupštine dostavlja se blagovremeno predstavnicima (rok 15 dana), radi njihovog upoznavanja, dogovora sa svojim društvima, udruženjima, organima upravljanja pokrajinskih i regionalnih Saveza i zauzimanju stavova.

Kada je na dnevnom redu Skupštine Statut ili odluka o prestanku rada Saveza, a materijal mora biti dostavljen predstavnicima najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine.

čl. 16

Skupština ima svog predsedavajućeg, koga bira iz redova svojih predstavnika - članica sa mandatom u trajanju od 1 godine.

čl. 17

Skupština punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine izabranih predstavnika - članica.

Skupština odlučuje glasanjem većine prisutnih predstavnika - članica.

Kada je na dnevnom redu donošenje Sttuta, njegove izmene ili dopune, ili odluke o prestanku rada Saveza, odluke su punovažne ako je za njih glasalo dve trećine predstavnika od ukupnog broja članica Saveza.

čl. 18

Način rada Skupštine s reguliše “Poslovnikom”, koji Skupština donosi na svom prvom zasedanju.

čl. 19

Skupština na sednicama donosi:

- Statut, njegove izmene i dopune;

- Poslovnik o svom radu;

- bira predsedavajućeg;

- bira i razrešava predsednika i članove Izvršnog odbora;

- bira i razrešava članove Nadzornog odbora;

- bira i razrešava članove Suda časti;

- bira predstavnika Saveza u Savezu pčelara Jugoslavije;

- utvrđuje smernice i zadatke za rad svojih organa i tela;

- razmatra izveštaje o radu svojih organa i tela;

- godišnje, srednjoročne i višegodišnje planove rayvoja pčelarstva;

- svoja normativna akta o ustanovljavanju i dodeljivanju priznanja i nagrada;

- odluke o usvajanju predloga Izvršnog odbora, godišnjeg finansijskog plana;

- odluke o visini iznosa od kojih se može zadužiti Savez i visinu iznosa sa kojima mogu raspolagati pojedini organi Saveza;

- odluke o isključenju iz Saveza članica, koje ne ispunjavaju odredbe ovog Statuta ili svoju delatnost vrše protiv Zakona, ili ne ispunjavaju svoje obaveze prema Savezu, ili nisu usaglasile svoje Statute sa odredbama ovog Statuta i

- odluke po žalbama na odluke Izvršnog odbora i Suda časti.

čl. 20

Skupštinu saziva Predsednik Izvršnog odbora u saradnji sa predsedavajućem na predlog Izvršnog odbora, utvrđuju dnevni red, vreme i mesto održavanja - zasedanja.

Predsednik Izvršnog odbora i Predsedavajući su dužni, da sazovu Skupštinu i na zahtev Nadzornog odbora i najmanje jedne trećine pčelarskih organizacija - članica.

Ako Predsednik Izvršnog odbora i Predsedavajući ne sazovu Skupštinu na zahtev iz prethodnog stava, istu će sazvati predlagač, koji snose odgovornost za njenu pripremu i uspešno zasedanje.

čl. 21

Izvršni odbor (u daljem tekstu IO), je izvršni organ Skupštine Saveza.

IO ima Predsednik i 14 članova izabranih po teritorijalnom principu u članicama Saveza a verifikovanih na Skupštini, od kojih je jedan zamenik Predsednika IO.

Mandat Predsednika i članova IO je 2 godine. Isto lice - član IO, može biti birano u IO 2 puta uzastopno.

čl. 22

IO ima Predsednika, koji saziva sednice IO, predlaže dnevni red, vreme i mesto održavanja zasedanja i istim predsedava. Članovi IO imaju ista prava i obaveze i odgovorni su za izvršenje odluka IO.

Članovi IO:

- pokreću pitanja, koja smatraju da o njima treba da se izjasne ili donese konkretne odluke IO;

- učestvuju u pripremama materijala za sednice, zauzimaju stavove i daju predloge Predsedniku IO;

- izveštavaju Predsednika IO o stavovima svojih pčelarskih organizacija o aktuelnim pitanjima iz rada Saveza;

- članovi IO su odgovorni za rad IO, izvršenje njegovih zaključaka i odluka;

- članovi IO kada istupaju u pčelarskim organizacijama ili javnosti, dužni su da zastupaju stavove i odluke usvojene od strane IO i

- na predlog Predsednika IO, učestvuju u radu stalnih ili povremenih komisija i radnih tela Skupštine Saveza.

IO donosi odluke o formiranju stalnih ili povremenih komisija za rad u Savezu.

čl. 23

IO obavlja sledeće poslove:

- izršava odluke i zaključke Skupštine Saveza;

- priprema predloge Statuta, Poslovnik o radu Skupštine, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti u Savezu i dr. akta, koja donosi Skupština;

- donosi Poslovnik o svom radu;

- predlaže Skupštini donošenje planova rada - godišnjih, srednjeročnih programa radi unapređenja pčelarstva;

- predlaže Skupštini finansijski plan;

- usvaja završni arčun i periodične obračune;

- zaključuje potrebne ugovore;

- bira Sekretara po objavljenom konkursu na period od 2 godine sa mogućnošću ponovnog izbora i određuje probni rad od 6 meseci;

- bira glavnog i odgovornog urednika časopisa “Pčelar”, po konkursu za period od 2 godine, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora;

- imenuje izdavački karakter i fizionomiju časopisa “Pčelar” na predlog glavnog urednika i izdavačkog saveta;

- utvrđuje visinu članarine za članice Saveza;

- utvrđuje visinu pretplate za časopis “Pčelar” za Srbiju, van Srbije i inostranstvo;

- imenuje stalne i povremene komisije, kao i druga radna tela za obavljenje konkretnih poslova u Savezu;

- razmatra i daje mišljenja o predlozima organa Saveza

- imenuje stalne i povremene komisije, kao i druga radna tela za obavljanje konkretnih poslova u Savezu;

- razmatra i daje mišljenje o predlozima organa Saveza pčelarskih organizacija Jugoslavije;

- donosi odluke o dodeljivanju nagrada, priznanja i počasnih zvanja Saveza zaslučnim licima iz oblasti pčelarstva;

- sarađuje sa organima Vlasti; mesnim zajednicama, institucijama i organima zainteresovanim za oblast pčelarstva;

- sarađuje sa pčelarskim organizacijama u zemlji i inostranstvu u cilju razmene iskustva i naučnih dostignuća iz oblasti pčelarstva;

- odlučuje o prijemu radnika u radni odnos u Savezu, sklapanjem ugovora i

- obavlja i druge poslove po zahtevu Skupštine ili poslova proisteklih iz novih propisa.

čl. 24

IO se sastaje prema potrebi.

Sednice IO saziva Predsednik IO, a u slučaju njegove sprečenosti, to čini zamenik iz čl. 21 st. 2 ovog Statuta.

Predsednik ili zamenik su dužni da sazovu sednicu IO kada to zahteva: Nadzorni odbor ili najmanje 8 članova IO.

čl. 25

Predsednik IO je po položaju i Predsednik Saveza.

Predsednik IO ima sledeća prava i obaveze:

- da zastupa Savez i predstavlja ga u zemlji i inostranstvu;

- predsedava sednicama IO i stara se o pravilnoj primeni Poslovnika o radu IO;

- stara se o zakonitosti rada u Savezu;

- naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Saveza i

- obavlja i druge poslove, vezane za uspešni rad Saveza.

čl. 26

Nadzorni odbor broji 3 člana, koje bira Skupština sa mandatom u trajanju od 4 god. o pravom na ponovni izbor, ali ne više od 2 puta uzastopno.

Na prvoj sednici Nadzornog odbora vrši se njegovo konstituisanje, izborom Predsednika NO.

Nadzorni odbor vrši kontrolu materijalno - finansijskog poslovanja uSaevzu i zakonitost rada njegovih organa i tela. Nadzorni odbor vrši kontrolu materijalno - finansijskog poslovanja u Savezu i zakonitost rada njegovih organa i tela. Nadzorni odbor obaveštava Skupštinu Saveza podnošenjem izveštaja, koji obavezno an svojoj sednici razmatra IO. IO je dužan, da odmah preduzme neophodne mere, kako bi se primedbe Nadzornog odbora otklonile.

Sednice Nadzornog odbora saziva njegov Predsednik ili na zahtev - predlog najmanje 8 članova IO Saveza.

čl. 27

Sud časti je organ Skuptšine Saveza i broji 5 članova, koje bira Skupština Saveza, sa mandatom od 4 godine i pravom ponovnog izbora ali ne više od 2 puta uzastopno.

Sud časti na svojoj prvoj sednici se konstituiše izborom Predsednika iz svoje sredine, čiji mandat traje 4 god. s pravom ponovnog izbora ali ne više od 2 puta uzastopno.

Sud časti je nadležan, da razmatra bitne povrede ovog Statuta i drugih normativnih akata Saveza, kada te povrede učine članice Saveza, ili pojedini pčelari u Savezu.

Sud časti radi po “Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti u Savezu”.

Pravilnik iz prethodnog stava, donosi Skupština na predlog IO i Suda časti.

V IMOVINA SAVEZA:

čl. 28

Sredstva - imovinu Saveza čine: članarina, doprinosi pčelarskih organizacija,pokloni, legati - zaveštanja, prilozi i dr., koji se mogu ostvariti u skladu sa Zakonom. Sredstva Saveza se utvrđuju i raspoređuju finansijskim planom. Finansijsko opslovanje i korišćenje sredstava Saveza se obavlja u skladu sa pozitivnim propisima, ciljeva i zadacima Saveza.

VI JAVNOST RADA SAVEZA:

čl. 29

Rad Saveza je javan, kao i njegovih organa i tela.

Svoje članice i širu javnost Savez redovno informiše o stručnim, naučnim i praktičnim dostignućima iz oblasti pčelarstva, preko svog stručnog časopisa “Pčelar” i drugih medija.

VII STRUČNA SLUŽBA:

čl. 30

Radi obavljanja stručnih, analitičkih, računovodstvenih i administrativnih poslova u Savezu, formira se “stručna služba”. Organizacija i zadaci stručne službe se uređuju po Zakonu i ugovorima.

Na čelu stručne službe je Sekertar, koga bira IO, nakon provedenog konkursa.

čl. 31

Za obavljanje hitnih opslova u Savezu, koje stručna služba ne može da reši, može se angažovati potreban broj radnika po “Ugovoru o delu”.

IO odlučuje o prijemu radnika iz prethodnog stava a Predsednik IO potpisuje “Ugovor o delu”.

čl. 32

Potpisnik ugovora o radu ili delu, ako učini štetu Savezu neizvršenjem radne obaveze na propisan način, snosi odgovornost i dužan je na nadoknadi štetu Savezu.

VII NAKNADA IZBORNIM LICIMA U SAVEZU:

čl. 33

Predsedniku IO, uredniku časopisa “Pčelar”, sekretaru IO, kao i angažovanim licima u telima i organima SPOS-a, IO utvrđuje naknadu za njihov rad, ako su za to obezbeđena sredstva u finansijskom planu Saveza.

Članovima IO, Nadzornog odbora, Suda časti i članovima komisija, koje se formiraju za potrebe Saveza, pripadaju putni troškovi i deo dnevnice, čiju visinu utvrđuje IO.

Putne troškove predstavnicima članica, nadoknađuju članice koje su ih izabrale.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE:

čl. 34

Izmene i dopune ovog Statuta, vrše se po postupku za njegovo donošenje.

čl. 35

Ovaj Statut stupa na snagu 8 dana po objavljivanju u časopisu “Pčelar”.

čl. 36

Stupanjem na snagu i primenom ovog Statuta, prestaje da važi Statut Saveza, donet na Skupštini Saveza 12. maja 1968. godine, njegove izmene i dopune od 29. marta 1980. godine kao i Samoupravni sporazum o udruživanju u Savez.

čl. 37

Sve članice Saveza dužne su da svoje Statute usaglase sa ovim Statutom u roku od 6 meseci, računajući od dana objave ovog Statuta u časopisu “Pčelar”.

 

Predsednik

Saveza pčelarskih organizacija Srbije

Miljko Šljivić