Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR 2009

 

Stanje na pčelinjaku  

Za razliku od jeseni prethodne godine, sada su pčelinja društva u proseku jača i bolje snabdevena hranom. Ova godina možda nije donela neku izrazitiju livadsku pašu što se tiče prinosa, ali se zato u puno krajeva osetio unos nektara u julu i avgustu, koji su pčele većinom smeštale u plodišta, oko legla. Medljika sa hrasta se pojavljivala ali ne masovno i nije davala ozbiljnije prinose. Ako se čak i u manjim količinama našla među medišnim ramovima, uticala je da izvrcan med dobije tamniju boju. Paša belog bosiljka je bila dobra u Vojvodini.

Varoa je mnogo manje primetna u košnicama nego ranijih godina.

Radovi na pčelinjaku

Sada nema mnogo poslova na pčelinjacima, pogotovo tamo gde su završeni ili privedeni kraju poslovi pripreme pčelinjih društava za prezimljavanje. Na tim pčelinjacima još je potrebno tretirati pčele protiv varoe i time, uz prethodno obezbeđivanje rezervi hrane, dobrog saća i dobre matice bi svi važni poslovi pripreme bili obavljeni.

Tamo gde to nije završeno, nije još uvek kasno da se završi dopunsko prihranjivanje društava i da se društva svedu na manji broj ramova, kako bi se kasnijem zimskom klubetu pčela približili ramovi sa medom sa stranei kako bi se iz klubeta uklonili prazni i nepogodni ramovi. Ako se zateknu društva koja nemaju maticu, i ako se može nabaviti nova, može se sada dodati ili eventualno iskoristiti dobra matica iz nekog manjeg društva, koje će se ujedno i spojiti sa društvom bez matice, ili sa nekim drugim. Društva u kojima postoji lažna matica najbolje je rasformirati.

Leglo u košnicama počinje da se smanjuje pa se lakše mogu uočiti eventualne nepravilnosti ili bolesti. Ako se primeti krečno leglo, društvo treba suziti i dobro prihraniti kako bi očistilo saće, a poželjno je i promeniti mu maticu, ili to učiniti na proleće. Ako se primete znaci američke kuge zatvorenog legla to treba prijaviti veterinarskoj inspekciji koja će dalje sprovesti zakonom utvrđen postupak uzimanja uzorka.

Varoa predstavlja veliku nedoumicu pčelara ove godine jer izveštaji sa mnogih pčelinjaka govore da pčelari nisu viđali mnogo varoe u košnicama a navikli su da varoa znatnije opada posle primene preparata za tretman pčela. Sada je opadanje varoe posle tretiranja vrlo malo pa mnogi pčelari primenjuju više tretmana različitim preparatima. Sa time ne bi trebalo preterivati da se suvišnim tretiranjima ne bi izazvale loše posledice po pčele. Na drugoj strani, poznato je da ako varoa nosi viruse, opasnija je za pčele čak i ako je u mnogo manjem broju nego ako nije prenosnik raznih virusa, pogubnih po pčelinja društva. Zbog toga, višestruki tretmani bi imali opravdanja. Mislimo da kompromis leži u dodatnim kontrolnim tretmanima samo dela košnica na pčelinjaku, kako bi se na manjem uzorku videlo kako drugi preparati deluju na opadanje varoe. Ako se pokaže da deluju više, onda se može tretirati ceo pčelinjak. Ako ne, biće dovoljan jedan preparat za tretman i eventualno kasnije u jesen tretman oksalnom kiselinom.

Pčelari koji još nisu sklonili medišne nastavke sa košnica (kasna letnja paša i slično), učiniće to sada a takođe treba skloniti medišne nastavke iz kojih je izvrcan med i koju su vraćeni u košnice na čišćenje. Ako u njima ima zaostalog ili novog meda u iole značajnim količinama takve ramove treba sakupiti i izvrcati a izvrcan med se može viratiti pčelama. Ramovi sa zaostalim medom se mogu sakupiti i podbaciti pod plodište neke košnice ali pri tome voditi računa da ne budu u košnici u vreme tretmana protiv varoe osim ako se ne primenjuje neki preparat koji ne zagađuje med i vosak. Ramovi sa malo zaostalog meda se mogu sakupiti u nastavak koji ćemo staviti preko plodišta košnice ali tako da najpre postavimo plastičnu foliju koja ne pokriva samo vrlo uzan prostor 1-2cm od početka nastavka, kroz koje pčele iz plodišta mogu da prelaze gore. Umesto folije mogu se koristiti i pregradne daske sa malim otvorima.

Očišćeno i suvo saće treba složiti u magacin ili možda još bolje na neko mesto gde ima promaje, uz postavljanje mreže za ventilaciju na dnu i na vrhu naslaganih nastavaka.

Ostali radovi  

Uređivanje pčelinjaka obuhvata različite poslove, od kojih nisu svi hitni, niti vezani za određen period. Ali sada, pred nastup hladnijeg vremena i kasnije i zime, posebno je preporučljivo je proveriti i osigurati postolja košnica, pokositi travu i ukloniti sa pčelinjaka sve što predstavlja otpad. Pri proveri postolja, gleda se i kako su košnice postavljene i teži tome da se postigne blag pad ka prednjoj strani, kako se voda koja bi eventualno dolazila preko poletaljke odlivala spolja i da ne bi ulazila u košnicu. Time se pčelama olakšava i čiščenje košnice.

Ako se vide oštećenja košnica, to bi trebalo popraviti ali treba znati da sada nije dobro prebacivati pčele u potpuno nove košnice jer u njima nema propolisa a pčele nemaju dovoljno vremena da ih obrade i prilagode za život u njima.

Setva perka, krmne biljke koja je slična uljanoj repici i cveta početkom aprila, vrši se u prethodbnom i ovom mesecu, pa pčelari koji žele da je seju trebalo da pripreme zemljište i nabave seme.

Sada je vreme da se razmišlja o nabavci i sadnji raznog medonosnog drveća na pčelinjaku i okolini.

Sada je i vreme pčelarskih izložbi, na kojima se može učestvovati i prodavati pčelinje proizvode i razmenjivati iskustva i informacije sa drugim pčelarima.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u septembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice septembar2008.