Home

 

Pravilnik o načinu ispitivanja svojstava priplodne stoke i o uslovima proizvodnje i transporta živine

I   OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi koje ispunjava kvalitetna priplodna stoka i pčele u pogledu rasnih osobina, porekla i proizvodnih svojstava, način ispitivanja produktivnosti stoke i prenošenja osobina na potomstvo, način obeležavanja i matična i druga evidencija priplodne stoke i pčela, uslovi koje treba da ispune proizvođači živine u pogledu objekta i opreme, kao i uslovi u pogledu opreme za pakovanje i transport živine izležene u inkubatoruma.

8. Pčele

Član 74.

Odabiranje pčelinjih društava vrši se utvrđivanjem linija pčela. Kontrolni pregledi vrše se u jesen i u proleće. Pregledima se utvrđuje količina pčela, legla, meda, polena, kvalitet legla, mirnoća i prisustvo simptoma bolesti i parazita.

Količina pčela, legla, meda i polena određuje se po standardnoj metodi očitavanjem na svakom okviru u 1/10 okvira sa svake strane. Kvalitet saća se ocenjuje ocenama od 3 do 1 a mirnoća od 4 do 1 poena.

Podaci o izvršenom pregledu legla registruju se u knjigu legla.

Član 75.

Odabiranje legala vrši se od najmanje osam linija. Svaka linija sadrži oko 10 pčelinjih legala sa maticama koje su sestre i potiču od testirane majke.

Testiranje matica se vrši u toku dve godine. U svakoj godini četiri linije se nalaze u prvoj godini testiranja, a četiri u drugoj. Majke za reprodukciju odabiraju se posle testiranja u drugoj godini.

Član 76.

Odgajivanje matica se vrši u veštačkim matičnjacima predađivanjem larvica starih od 6 do 12 sati. Za formiranje matičnjaka koriste se starteri, a za dovršavanje matičnjaka bilderi, ili se koristi isto pčelinje društvo.

Član 77.

Sparivanje matica vrši se u nukleusima i oplodnjacima. Sparivanje matica je slobodno.

Član 78.

Sparene matice se posle regularnog polaganja jaja obeležavaju obojenom pločicom sa brojevima od 1 do 99. Boja za obeležavanje je određena za svaku godinu. Pored broja košnice, svaka matica je označena brojem.

Član 79.

Reprodukcija selekcionisanih pčelinjih matica vrši se od odabranih matica majki. Majke koje nose broj nalaze se u izolatoru.

Za reprodukciju selekcionisanih matica vodi se knjiga sparivanja i otpreme sparenih matica. Knjiga za reprodukciju sadrži podatke o poreklu majke za svaku godinu posebno. Reprodukcija matica je pod stručnom kontrolom davaoca matica - majki.

Član 80.

Testiranje legla vrši se na proizvodnju meda po Szabo-ovoj metodi dvostrukim merenjem pčelinjih društava u razmaku od tri dana. Razlika u težini predstavlja vrednost testa.