Home

 

Neophodna dokumentacija za izlaganje meda i proizvoda od meda

Republika Srbija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

I   U verenje o zdravstvenom stanju pošiljke izdato na mestu utovara od strane nadležnog veterinarskog inspektora;

II   Potvrda od nadležnog veterinarskog instituta da je društvo pregledano na akarozu, američku kugu, nozemozu i varozu pčelinjeg legla ne stariju od 6 meseci u skladu sa Pravilnikom o merama za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti pčela, “Službeni list SFRJ”, br. 6/88;

III   Med koji se izlaže mora biti propisno deklarisan i mora posedovati analizu nadležnog veterinarskog instituta o zdravstvenoj ispravnosti u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda i metodama za kontrolu kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda, “Službeni list SFRJ”, br. 4/85 i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda i metodama za kontrolu kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda “Službeni list SFRJ”, br. 7/92.

 Član 3.

Kako za pojedine proizvode ovim pravilnikom nije drugačije propisano, svi proizvodi koji se stavljaju u promet u originalnom pakovanju moraju na omotu, sudu ili nalepnici imati deklaraciju, koja sadrži sledeće podatke:

1. naziv proizvoda i trgovačko ime - ako ga proizvod ima;

2. firmu, odnosno naziv i sedište proizvođača;

3. datum proizvodnje, odnosno pakovanja, rok trajanja ili tekst: “upotrebljivo do”;

4. neto - količinu (masu ili zapreminu) proizvoda;

5. za med - oznaku prema poreklu medonosne biljke, odnosno drugih medonosnih delova biljaka (“cvetni med” ili “lipov med”) i oznaku prema dobijanju (npr. “vrcani” ili “med u saću” i sl.);

6. za preparate an bazi meda i drugih pčelijih proizvoda kao i med sa dodacima - osnovne sastojke proizvoda i količine tih sastojaka izražavamo u mernim jedinicama ili procentima;

7. regionalno, teritorijalno i topografsko ime područja na kome se med proizvodi;

8. druge podatke od interesa za potrošače.

Slova za naziv proizvoda i firmu, odnosno naziv proizvođača moraju biti veća i drugačija od slova ostalog teksta deklaracije.

Za pakovanje meda čija je masa veća od 10kg deklaracija može biti sadržana u pratećim dokumentima.

Član 4.

Ako proizvode ne pakuje proizvođač, deklaracija mora da sadrži sve podatke iz člana 3. ovog pravilnika, osim podataka iz tačke 2. tog člana, kao i firmu, odnosno naziv i sedište organizacije udruženog rada koja je proizvod pakovala.

Član 8.

Proizvodi se stavljaju u promet samo u originalnom pakovanju.

Član 12.

Odredbe ovog pravilnika obavezne su i za individualne proizvođače.

Član 23.

Med koji se stavlja u promet mora da ispunjava sledeće uslove:

1. da sadrži najmanje 65% redukovanih šećera računato kao invertni šećer, osim za medljikovac, koji mora da sadrži najmanje 60% redukovanih šećera;

2. da ne sadrži više od 5% saharoze, med od vresa, tilovine i drače može da sadrži do 8% saharoze, cvetni med do 5,5% saharoze, med od kadulje i ruzmarina do 8% saharoze, a med od bagrema, lavande i medljikovac - do 10% saharoze;

3. Da ne sadrži viŠe od 21% vode, osim meda od vresa i deteline koji ne mogu da sadrže više od 23% vode;

4. da ne sadrži više od 0,6% mineralnih materija, osim medljikovca i mešavine cvetnog meda i medljikovca, koji može da sadrži najviše 1% mineralnih materija;

5. da ukupna kiselost ne bude veća od 40 milimola kiseline na 1000g;

6. da ne sadrži više od o,1% materija nerastvorljivih u vodi, osim muljanog i topljenog meda, koji mogu ad sadrže tih materija do 0,5%;

7. da aktivnost očitane dijastaze posle mešanja nije niža od 8, a da sadržaj HMF nije veći od 40mg/kg, a da kod meda sa nižim prirodnim sadržajem enzima (npr. citrus med) aktivnost očitane dijastaze nije niža od 3, a sadržaj HMF nije veći od 15mg/kg;

8. da prilikom topljenja iskristalisanog meda nije zagrevan na temperaturi višoj od 50°C;

9. da je sazreo u košnici;

10. da ima ukus i miris (aromu) svojstvenu medu;

11. da nije započeo proces vrenja, da nije u stanju vrenja ili da je prevreo;

12. da nema strani ukus i miris (aromu);

13. da mu nije dodavan šećer (saharoza) ili drugi proizvodi koji su po konzistenciji i sastavu slični medu;

14. da nije dobijen hranjenjem pčela šećerom ili proizvodima šećera niti je pomešan sa medom dobijenim na taj način;

15. da ne potiče od saća u kome je leglo;

16. da nije zagađen stranim organskim i mineralnim materijama, insektima ili njihovim delovima, leglom, izmetom, plesnima i dr.;

17. da nije bojen bilo kakvim bojama;

18. da nisu dodavana sredstva za konzervisanje i aromatizovanje;

19. da kiselost nije veštački smanjena

Član 32.

Matični mleč mora da ispunjava sledeće uslove, i to:

1. da ne sadrži više od 70% vode;

2. da sadrži najmanje 30% suve materije;

3. da sadrži najmanje 11% proteina.

Član 36.

Cvetni prah (polen) koji se stavlja u promet mora da ispunjava sledeće uslove:

1. da sadrži najmanje 92% suve materije;

2. da ima svojstven ukus;

3. da ne sadrži više od 8% vode;

4. da nije sušen na temperaturi višoj od 40°C;

5. da ne sadrži insekte ili delove insekata, legla, izmet, kao i skladišne štetočine;

6. da nije užegao.

Član 39.

Propolis koji se stavlja u promet mora da ispunjava sledeće uslove:

1. da sadrži najmanje 35% mateija koje se ekstrahuju alkoholom;

2. da ne sadrži katran i jedinjenja slična katranu, odnosno katranske smole;

3. da ne sadrži mehaničke nečistoće i ostatke pčela.

Član 47.

Uzorci meda i drugih pčelinjih proizvoda uzimaju se:

1. u uslovima proizvodnje - na proizvodnim partijama;

2. u uslovima prometa - na ambalažnim jedinicama pošiljke.

Član 48.

Uzorke proizvoda, shodno ovom pravilniku, mora uzimati stučno lice.

Član 51.

Uzorak za ispitivanje proizvoda čine najmanje tri identične ambalažne jedinice od ukupno uzetog uzorka, s tim da te jedinice moraju biti identičnog sastava i jednake zapremine.

Član 57.

Metode fizičkih i hemijskih analiza kojima se vrši kontrola kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda jesu:

1. metoda pripremanja uzoraka za analizu;

2. određivanje redukovanih šećera,

3. određivanje saharoze;

4. određivanje vode u medu;

5. određivanje materija nerastvorljivih u vodi (gravimetrijska metoda);

6. određivanje pepela;

7. određivanje kiselosti;

8. određivanje aktivnosti dijastaze;

9. određivanje hidroksimetilfurola (fotometrijska metoda po Winkleru);

10. polenova analiza za med;

11. određivanje vode u matičnom mleču i polenu;

12. određivanje proteina u matičnom mleču;

13. određivanje ekstrakta propolisa u alkoholnom rastvoru.