Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

OKTOBAR  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Pčelinja društva se polako pripremaju za period mirovanja. Matice smanjuju zaleganje i ima pčelinjih društava u kojima nema otvorenog legla a nešto kasnije biće sasvim bez legla. To ne treba da brine pčelare, radi poređenja prošle sezone prekid zaleganja je počeo još ranije. Što se tiče količine hrane u košnicama, to se dosta razlikuje u zavisnosti od tipa košnica, rada sa pčelama, da li su se možda rojile, imale prekid legla i sl. Snaga društava se takođe dosta razlikuje, teško je izvoditi zaključke sa nedovoljno velikim uzorkom ali se čini da su društva u proseku nešto slabija nego prethodne godine. Ona koja su ugrožena od varoe i pratećih virusa ne računamo, veći deo njih će verovatno stradati pre isteka zime. Ako su neka društva intezivnije prihranjivana, matice su možda ponovo počele da zaležu.

Radovi na pčelinjaku  

Ako su u septembru ili i ranije završeni svi poslovi na pripremi pčelinjih društava za zimovanje, sada je potrebno samo staviti češljeve protiv ulaska miševa i rovčica ili neku drugu zaštitu (lim, letvica idr.). Može se desiti da na pčelinjaku primetimo poneko veoma oslabljeno pčelinje društvo, za koje smatramo da ne može prezimeti. Kriterijumi za to ne mogu da budu previše precizno dati jer prezimljavanje zavisi kako od klimatskih uslova, tako i od toga koliko su pčele pojedinaćno i kao zajednica spremne za zimovanje, kao i od niza drugih faktora. Takva oslabljena društva najbolje je rasformirati da ne bi kasnije postala plen grabeži. Ako primetimo neko društvo bez matice (pčele uzbuđene, lepezaju krilima, nema otvorenog legla, poneki trag od matičnjaka...) najbolje ga je spojiti sa nekim drugim društvom i to tako da društvo bez matice postavimo iznad, preko novina.

U krajevima sa toplijom klimom (primorje i sl.) i sada je moguće dopuniti rezerve hrane prihranom sirupom ili medom ako je to neophodno. U slučaju toplog vremena, moguće je i u kontinentalnim krajevima interevenisati radi povećanja zaliha ukoliko u košnicama nema dovoljno hrane. Najbolje je naravno dodati pune ramove sa medom ako ih imamo sačuvane, ako ne to onda se izvrcani med može malo razrediti mlakom vodom (20%) i sipati u hranilice društava bez hrane. Šećerni sirup je poslednja varijanta. Potrebno je biti veoma pažljiv da se ne izazove grabež - najbolje prihranjivati pred veče. Kao što je ranije govoreno, da bi se obezbedio sigurniji kontakt klubeta sa hranom tokom zime, dobro je primaći pune ramove sa medom uz samo leglo. Naravno, ramove sa polenom ne smemo izmicati na kraj, posebno ako ima puno polena, u suprotnom ako je samo malo i ako na ramovima ima samo malo meda, takve ramove je najbolje staviti negde skraja, da pčele prenesu med u sredinu i da se kasnije pretopi saće. Smanjivanje površina pod leglom treba iskoristiti da se iz centra klubeta eliminišu ramovi sa starim i lošim saćem, kao i ramovi na kojima nema dovoljno meda za zimovanje. Ako na nekim takvim ramovima i ima malo legla, oni se mogu staviti skraja gde će ih pčele ipak grejati, da se izleže leglo.

Tretman protiv varoe se može izvršiti u oktobru jer se leglo sve više smanjuje i nestaje, inače, može se ostaviti i za novembar. To važi za slučajeve ako smo prethodno već tretirali pčele nekim sredstvom ili ako je zaraženost manja.

Postavljati lovilice za osice i stršljenove.

Ostali radovi  

Košnice u kojima nema pčelinjih društava treba očistiti i dezinfikovati a zatim staviti u magacin. Sve saće van košnica treba pretopiti da ga ne oštećuje voštani moljac.

Već sada se može planirati sadnja medonosnog drveća i grmlja u blizini pčelinjaka. Setvu perka je trebalo obaviti ranije ali u krajnjoj liniji može se uraditi i sada, s početka meseca i doneće odličnu prolećnu polensku i nektarsku pašu za pčele.

Skinuti propolis sa medišnih ramova pre njihovog konačnog odlaganja na mesto gde će stajati do zime.

Pčelarske izložbe i susreti su počeli još u septembru, pa se savetuje pčelarima da ih posećuju. Sada je vreme za intezivniju ponudu meda i drugih pčelinjih proizvoda potrošačima.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u oktobru prošle godine, možete se upoznati preko stranice oktobar2006.