Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

MART 2022 (sa dopunom)

Stanje na pčelinjaku

Februar je protekao sa temperaturama višim od prosečnih, početkom i krajem meseca bilo je nešto hladnije ali to nisu bila jaka zahlađenja. Cvetala je leska, sredinom meseca počelo je i cvetanje drena. Cvetanje kajsije i dženerike može da se očekuje u prvoj polovini marta - bilo bi ranije da nije nastupilo zahlađenje krajem februara. To je povoljno, zato što će u međuvremenu pčelinja društva još više da ojačaju i bolje iskoriste to cvetanje. Negativna strana tog zahlađenja je što će pčele da ostavi bez polenske paše tokom više dana, a ona je potrebna, s obzirom na relativno veliko leglo koje se vidi u košnicama. Takođe, zbog tog zahlađenja, matice će da smanje zaleganje.

Pri pregledima košnica tokom februara, moglo je da se vidi da su društva za sada veoma dobro prezimila i lepo započela novo leglo. Već drugi ciklus legla počinje, u nekim košnicama možda i treći, s tim da je tokom prvog bilo sasvim malo legla. Sada, krajem februara, u DB košnicama prosečne snage ima 3-4 rama legla, površine od 1/3 rama ili malo više od toga. U nešto jačim društvima, koja su na gornjoj granici proseka ima i po 4 rama sa prilično velikim leglom - površine do oko 1/2 rama. Ima i jačih društava, sa još većom površinom legla, ali to je ipak ređe i nema ih na svim pčelinjacima. Kod LR košnica je slično.

Razlike u snazi društava od pčelinjaka do pčelinjaka prilično variraju - ima pčelinjaka gde društva i dalje stagniraju, imaju većinom stare pčele i društva su slabija od toga što smo naveli za prosečno. Što se tiče hrane, primećuju se dve situacije. Prva, koja predstavlja većinsku, je da je u području legla u velikoj meri potrošen med i da tu nema mnogo hrane, ali sa strane je ima, naravno ukoliko je bila jesenas ostavljena. Druga situacija je sa slabim društvima koja su obilno hranjena krajem sezone - ona su i sada u priličnoj blokadi legla. U celini, mnogi pčelari govore o većoj potrošnji hrane tokom zime, a to je možda uzrokovano i time što je jesen bila topla. Iako to obično nije masovno, čini se da je jesenas bilo dosta slučajeva pojave tihe grabeži, pa su neke košnice ostale sa sasvim malo hrane, koju pčele nisu potrošile već im je oteto putem tihe grabeži, bilo od strane drugih pčelinjih društava ili pak osica.

Na nekim pčelinjacima je moglo da se primeti da se leglo neobično mnogo raširilo po ramovima, gledano po širini. Na primer, može da ima i do 5 ramova relativno malog legla, ili drugi slučaj na 3 rama je solidno leglo a na ostalim po malo. Gledano po dužini rama, to su slučajevi kada klube pčela obično i ne prelazi polovinu rama.

Radovi na pčelinjaku

Po prognozi vremena sam početak marta će biti sa relativno hladnim vremenom. Čim se ukaže prva prilika posle toga, treba obići pčelinjake i izvršiti pregled, koji podrazumeva obavljanje svih potrebnih radova oko pčelinjih društava.

U većini slučajeva, pri tom pregledu, najverovatnije da će biti rano za neka proširenja legla, pogotovo što, kako je gore pomenuto, leglo se već prilično raširilo na više ramova. Za manje iskusne pčelare treba razjasniti da proširenje legla po pravilu treba obavljati tek tada kada pčele dobro pokrivaju zaposednute ramove i kada su površine pod leglom relativno velike. Ako je na primer leglo na 4-5 ramova a veličine samo do polovine rama ili i nešto više, takvom društvu ne treba nadalje proširivati leglo, sve dok se ne poveća broj pčela i dok se površine legla na postojećim ramovima sa leglom znatnije ne uvećaju. Kao eventualna mera za stimulaciju postizanja tog cilja, najbolje je otklapanje mednih venaca na ramovima sa leglom. Kada površine legla dostignu najmanje 2/3 rama, može da se radi preokretanje svakog drugog rama (svi moraju da zadovoljavaju navedeni uslov kako se leglo ne bi prehladilo). Takođe, jedna od pogodnih mera povećanja legla je da se ram koji je sa manje legla, ali sa dobrim saćem, stavi u sredinu legla a ostali pomere na stranu. Svi ti postupci su veoma korisni, jer se njima postiže povećanje legla bez nepotrebnog i štetnog prevelikog širenjana stranu, kada društvo još nije dovoljno jako. Time se postiže i bolja gradnja satnih osnova koje će biti dodate.

Pri tom pregledu pčela sa strane legla treba dodati ramove sa dosta meda i što više polena. Praktično ramovi sa leglom se zatvaraju-sužavaju sa jednim do najviše dva rama sa medom sa strane. Dakle, za srednja i slabija društva za sada ne treba raditi nikakvo proširenje. Sa strane, iza ramova sa medom, mogu da stoje preostali ramovi, koji će ili da se pretapaju ili kasnije da služe za proširenje, zavisno od kvaliteta saća. Med na njima može povremeno da se otklapa kao bi ga pčele prenosile i koristile.

Kod boljihi i jačih društava, početkom marta, kada nastupi cvetanje kajsnije i dženerike, ili neke druge rane prolećne paše, mogu da se dodaju ramovi sa praznim saćem sa strane legla kao proširenje. To treba raditi samo pri nastupanju toplog vremena i u većini slučajeva, dobro je tom prilikom sipati sirup. Kada se društva više razviju, dobiju više mladih pčela, radi proširenja legla mogu da se dodaju i satne osnove. One se dodaju pored legla u slučaju da je u košnici manje od 4 rama legla a ako je 4 ili više, mogu slobodno da se dodaju u sredinu legla. Za prvo proširenje dodaje se samo jedna osnova.

Ovog proleća, društva koja su dobro zimovala prilično su poranila sa razvojem pa i pčelari treba da prilagode svoje radove, da prate razvoj i da na vreme dodaju ramove. Ponovo se skreće pažnja da ne treba proširivati leglo pre vremena - to izaziva zastoj u razvoju a može da dovede i do pojave krečnog legla ili prehlade legla. Sledeći rad na pčelinjaku može da se radi odprilike 10-tak dana posle prvog, dok društva još više ne ojačaju sa pčelama. Tada može da se uradi proširenje legla, tamo gde nije rađeno, a tamo gde jeste, radi se novo proširenje, moguće je i sa dva rama - jedan u sredinu legla jedan sa strane.

Kao što je rečeno, deo društava je u veoma dobrom stanju, mnogo jača nego na primer u istom periodu prošle godine. Takvim najboljim društvima će možda biti potrebno postavljati i medišta do kraja marta meseca, misli se na DB košnice (posebno DB10).

Kod LR košnica zamena nastavaka će kod jačih društava možda moći da se obavlja ranije nego obično - već krajem marta. Dobro je držati se pravila da se zamena mesta nastavaka radi tek kada pčele prethodno u dobroj meri pređu u taj drugi nastavak. Pčelari koji rade sa LR košnicom u jednom telu kao plodištem, moraće na vreme da dodaju medišne nastavke.

Društva bez matice treba spojiti sa susednim, normalnim društvima. To je najbolje obaviti preko novinskog papira i to pred veče, kako bi što više pčela bilo u košnici. Ako je društvo bez matice ynatno jače od društva sa kojim se spaja, može se razmisliti o tome da se košnica sa maticom stavi preko novine na košnicu bez matice. Ako se dodaje samo matica iz nekog društva, nju treba stavitiu kavez.

Pojilice sa vodom treba postaviti ukoliko to ranije nije urađeno.

Ostali radovi

Predstoji dosta posla na pripremi ramova, košnica, medišnih nastavaka, kao i nabavka satnih osnova, šećera za prihranu pčela i drugog. Pčelari kojima je pčelarstvo dodatna delatnost ili profesija planiraće nove investicije i razmatraće tekuću situaciju na pčelarskom tržištu sa ciljem da što bolje opredele svoj pčelarski rad u nastupajućoj sezoni.

Već počinju rezervacije za kupovinu matica i rojeva, pa oni koji to planiraju mogu na vreme da se prijave kod odgajivača.

Dopuna 2. mart 2022.

S obzirom na zahlađenje koje traje duže nego što smo se nadali i na najnovije meteorološke prognoze za mart, dajemo dopunu kalendata radova. Prethodno napisan, gornji tekst ostaje nepromenjen.

Dosadašnje zahlađenje je već usporilo razvoj pčelinjih društava i otežalo negu legla. Za negovanje legla pčelinjim društvima je potreban polenov prah a rezerve polena su veoma male, tako da će to da uzrokuje da matice smanje zaleganje. U takvim slučajeva dešava se da pčele jedu deo legla kako bi othranile ostatak. Za negovanje legla društvima je takođe potrebna voda, a to se sada takođe javlja kao problem zato što pčele ne izleću.

Na žalost, prognoza vremena za celu prvu polovinu marta nagoveštava temperature niže od 10 stepeni, sneg, mrazove. To je mnogo duži period zahlađenja od onog što smo se nadali, pa vremenski gledano, radove koji su gore savetovani treba odložiti do otopljenja. Takođe, zbog zaustavljanja toka vegetacije, početak cvetanja voća se pomera na drugu polovinu marta.

Većina pčelara se najpre brine o hrani, ali smatramo da ne treba previše brinuti o tome ukoliko su pčele normalno pripremljene za zimu, a pogotovo ako je u februaru obavljeno približavanje ramova sa medom uz leglo. Iako pčele ne izleću pri niskim temperaturama, ako nije previše hladno one ipak mogu da se kreću po košnici i prenose med sa udaljenih ramova. Oni pčelari koji nisu sigurni, mogu da daju pogače - medno šećerno testo. Ako temperature malo porastu, bar do 10 stepeni, može da se pokuša i sa davanjem male količine tople vode ili sasvim retkog sirupa u hranilice. Odmah po završetku zahlađenja, odnosno po otopljenju, biće veoma korisno da se daju obilnije količine sirupa, ne samo radi dopune hrane već kao podsticaj za brži razvoj. Znači ne govorimo o stimulativnom prihranjivanju već obilnijem hranjenju, sa 1-1,5l sirupa u više navrata, ili pak sa nešto manje a u ukupnoj količini 3-4 litara.

Po svoj prilici, posle ovog zahlađenja, napraviće se mnogo veća razlika u snazi društava nego što je do sada bila. Slabija društva mogu još više da oslabe a jakim društvima ovo će da nanese mnogo manju štetu - i dalje će biti jaka ali ne onakva kakva bi bila da nije zahladnelo. Naravno, kaja društva će da potroše mnogo više hrane. Dobra strana zahlađenja je da će da se portoše svi medni venci na ramovima sa leglom tako da neće imati potrebe za otklapanjem. U vezi prevelikog širenja legla koje je gore pominjano, ta društva će i dalje da imaju leglo na više ramova, sada dosta manje po površini, što nije povoljno.

NIje isključeno da neka društva stradaju i od gladi, pogotovo ako su loše pripremljena za zimu ili su opljačkana od tihe ili direktne grabeži. Deo slabih društava može da bude zahvaćen nozemozom ili krečnim leglom, i mogu da imaju problema sa zamenom starih pčela. Kada bude mogao da se obavlja prvi naredni pregled, slabim društvima koja ne pokrivaju dobro ramove na kojima se klube nalazi, treba suziti leglo, dodati ramove sa medom uz samo leglo i čekati sve dok se bolje ne razviju, pa tek tada proširivati leglo. Kod jakih društava ako su ranije približeni ramovi sa medom, sada ne treba ponovo približavati, već prihraniti, sačekati nekoliko dana pa kada krene veće cvetanje proširivati leglo, uz povremeno posticajno hranjenje.

Mart je po svojoj prirodi vrlo promenljiv mesec i nije čudo da je i za prošlu godinu davana dopuna prethodno napisanom kalendaru radova. Pčelari treba da nauče da prate vremenske uslove, cvetanje, da prate pčelinja društva i da rade tako da to najviše odgovara njihovom razvoju. Kod jakih društava možda ovog proleća može da se desi pojačano rojenje, zato što je velika masa pčela dugo stajala nezaposlena u košnici i ako zatim krene naglo otopljenje i cvetanje to sve veoma pogoduje rojenju.