Home

Nove ideje

Jan Ramzi (Ian Rumsey)

Uz zahvalnost autoru na do sada neobjavljenom tekstu. Urednik.

 

Pčelarstvo - čisto i jednostavno

Poglavlje 2

Mi, divlje sestre

Pošto su sve naše tajne čisto zlato,

U stihu i rimi se moraju reći,

Svaka tajna je dragulj i jednostavna za shvatanje,

Kada je otkrivamo mi, sestre.

 

Razvojni ciklus naših prijatelja,

Napreduje i nikad se ne završava,

Druga stvar koja je dobro poznata,

One vole široke ćelije truta.

 

Oblik saća gde mi živimo,

Mnogo je dublji nego širi,

Sa trutovskim ćelijama postavljenim na njegovoj osnovi,

Sa dužim putovanjem se one sada suočavaju.

 

Više njih je sada osuđeno na propast,

Opadanjem, dok se čistimo,

Matematika pokazuje da je vreme dobro provedeno,

Pošto se čišćenje povećava x procenta.

  

(1)

Prirodni načini kontrolisanja varoe

Važnost oblika i položaja pčelinjeg gnezda sa leglom 

Kada se koristi matična rešetka i pčele drže u košnici konvencijalnog tipa, gnezdo sa leglom pčelinjeg društva biće ovalnog oblika sa glavnom horizontalnom osom.

Zajednice u prirodi međutim, grade prirodno saće prema ograničenjima šupljina koje su izabrale za svoje stanište. Oblik saća a time i oblik pčelinjeg gnezda sa leglom, će se znatno razlikovati od onog što su im pčelari nametnuli i u nekim slučajevima, u nekom pčelinjem društvu u prirodi, gnezdo može biti ovalno ali sa glavnom vertikalnom osom.

Na prvi pogled ovo ne predstavlja situaciju koja je štetna za razmnožavanje varoe, ali razmatrajmo tu materiju dalje.

Prihvaćena je činjenica da će pčele same skidati varoe u nekoj meri, mada je efikasnost te sposobnosti zavisna od položaja leta u odnosu na pod, vrste poda koji se koristi i prostora dostupnog ispod saća.

Stepen čišćenja koji doživljava varoa je proporcionalan rastojanju koji krpelji prelaze na putu od budućeg pogodnog mesta u gnezdu pre nego što požele da ponove reprodukciju.

Dakle, bilo kakvo povećanje tog rastojanja bi bilo od koristi za pčelu i na štetu varoe.

Takvo povećanje se može postići na tri načina:

(1) Promenom oblika gnezda sa leglom od okruglog na ovalno

(2) Orijentacijom ovalnog gnezda sa leglom sa glavnom horizontalnom osom na vertikalnu

(3) Postavljanjem vertikalnog ovalnog gnezda sa leglom na takav način da rastojanje između saća za deponovanje meda i saća za leglo bude što veće.

 

Oblik pčelinjeg gnezda sa leglom

Uzmimo za primer ribu u akvarijumu kvadratne osnove dimenzija 20x20 cm što čini prostor površine 4 dm2.

Naša riba voli da jede mušice i da bi zadovoljila tu prirodnu potrebu mi ćemo dozvoliti da se jedna mušica slučajno spusti negde na površinu vode. Najdalje rastojanje između ribe i mušice je kada su u dijagonalno suprotnim uglovima.

Riba to shvata i postavlja se u centar akvarijuma, pa sada najviše mora da pređe 14,14 cm.

Stavićemo sada našu ribu u akvarijum dimenzija 40x10 cm zadržavajući tako istu površinu.

Sada su se rastojanja koja riba prevaljuje da uhvati mušicu povećala. Kada se postavi i u sredinu akvarijuma može biti čak 20,6 cm daleko od mušice koja ne sumnja, što je povećanje od 46%.

Akvarijum 80cm dug i samo 5cm širok povećava to rastojanje za 283% što je prilična prednost za mušicu.

Jasno je da što je akvarijum duži i uži, veća su rastojanja koja riba mora da prevali da dođe do svoje mušice.

 

(2)

Vratimo se u pčelarstvo. Razmatraćemo sada kružno pčelinje gnezdo sa leglom sa jednom radiličkom ćelijom koja je pred zatvaranjem. Uvodimo jednu varou, stavljamo je na proizvoljnu tačku te površine.

Rastojanje između ćelije i varoe može biti veličine prečnika kruga ili mnogo manje.

Uporedimo to sada sa jednim ovalnim gnezdom iste površine ali 4 puta dužim nego širim. Kao riba u kvadratnom akvarijumu, varoa će otkriti da se povećalo maksimalno rastojanje koje prelazi, kao i mogućnost da bude očišćena.

Time je dakle pokazano da će varoa pre zaraziti radiličke ćelije koje se nalaze u leglu koje je okruglo, nego u ovalnom.

 

Orijentacija gnezda sa leglom

Razmotrimo sada orijentaciju ovalnog gnezda. Podrazumevaćemo da 8 kvadrata na sl. 1 predstavljaju ram sa saćem u gnezdu a sl. 2 je isti ram rotiran za 90 stepeni. Na sl. 1 rastojanja od centra svakog kvadrata do tačke A su merena i upoređena sa sličnim merenjima sprovedenim za tačku B na sl. 2. Otkriće se da su rastojanja do tačke B 40% veća od onih koja su merena do tačke A.

Ta cifra od 40% se pojavljuje kada je pravougaonik dva puta duži nego širi. Kada je pravougaonik tri puta duži nego širi i kada se sprovedu slična merenja, procenat se povećava do 60%.

Kada su pčele ravnomerno raspoređene po oblasti legla i varoa ravnomerno raspoređena po pčelama, bilo bi razumno pretpostaviti da bi ram sa leglom koji je dva puta duži nego širi, kada se rotira za 90 stepeni povećao rastojanja koje koja varoa, koja se nalazi na dnu rama treba da pređe da bi došla do trutovskog legla.

Povećano rastojanje od 40% produžava vreme da varoa može biti očišćena, što bi srazmerno povećalo opadanje varoe.

Korist može dalje da se poveća na 60% povećanjem odnosa dužina/širina od 2:1 na 3:1.

Dakle, ovalno leglo kada je orijentisano po glavnoj vertikalnoj osi moglo bi ponovo biti prednost za pčelu.

 

(3)

Oblik košnice

Konačno, razmotrimo oblik aktuelne košnice koja se sastoji od nastavka sa leglom dimenzija 60,8x60,8 cm (2x2 stope) i 30,4 cm (1 stopu) duboko i medišta takođe dimenzija 60,8x60,8 cm i 30,4 cm duboko, sa matičnom rešetkom između.

Pretpostavićemo da su pčele ravnomerno raspoređene po košnici i da je foretička varoa (varoa na pčelama - izvan legla, prim. prev.) ravnomerno raspoređena po pčelama. Pod tim okolnostima može da se uzme da je centar gnezda sa leglom na polovini nastavka sa leglom, 15,2 cm (6 inča) iznad nivoa poda. Može da se uzme da je centar mase pčela 30,4cm (1 stopu) iznad nivoa poda. Rastojanje između te dve mase je 15,2cm (6 inča) i pokazuje prosečno rastojanje između foretičkih varoa i gnezda sa leglom.

Zadržavajući isti kapacitet košnice, pogledajmo ponovo nastavak sa leglom dimenzija 30,4x30,4 cm (1x1 stopu) i 136cm (4 stope) dubok, sa medištem takođe dimenzija 30,4x30,4 i 136 cm dubokim, postavljen na vrh, ponovo sa matičnom rešetkom između.

Rastojanje između centra gnezda sa leglom i centra mase pčela se sada povećalo sa 15,2cm (6 inča) na 60,8cm (2 stope). Rastojanje koje prelaze varoe do mogućeg mesta za gnezdo povećalo se za 400%, ponovo na štetu varoe.

Visoka i uska košnica je dakle bolja od niske i široke.

 

Dakle, da zaključimo.

Oblik košnice povećava rastojanja koja varoa prevaljuje i kao rezultat povećava mogućnosti za čišćenje na tri načina

(1) Omogućavanjem gnezda sa leglom ovalnog oblika umesto kružnog

(2) Orijentacijom ovalnog gnezda tako da glavna osa bude vertikalna

(3) Omogućavanjem visoko/uske zapremine za smeštaj pčelinjeg društva

 

Tu može biti u stvari i četvrta, čak i peta prednost.

Ako varoa ima osećaj koji može da označi lokaciju pogodnu za mesto za njeno gnezdo, taj osećaj mora imati neku granicu i opadanje tačnosti na njegovoj gornjoj granici.

Dakle, rastojanje između domaćina i parazita će biti od presudne važnosti.

Takođe, gledajući pogodna mesta za gnezda na gnezdu ovalnog oblika bi moglo imati kao rezultat manju površinu oblasti koju varoa skenira, što bi smanjilo privlačenje i povećalo broj slučajeva da je u jednoj ćeliji više varoa, pošto bi se za varoe ispostavilo da je manje ćelija dostupno za zauzimanje.

 

Strana materija koja se unosi u košnicu može dosta uticati na njenu (misli se na varou, prim. prev.) senzorsku percepciju, ako to u stvari postoji, i uzrokovati dezorijentaciju pošto bi subjekat tretmana mogao postati slep.

Ipak čak i kada je supstanca dobre prirode, bez neželjenih efekata, samo dodavanje uzrokuje stres za pčele.

Iako takva akcija donosi olakšanje, ne predstavlja dugoročno rešenje, dok proširenje varoa preko njihovih prirodnih ograničenja može garantovati konačan uspeh.

 

 Prevod sa engleskog: Predrag Cvetković i Oliver Mihajlović