Serbian Home

English Home Русская страница

Posetioci se predstavljaju II deo   Visitors II part   Посетители Вторая часть

MALA GALERIJA - POSETIOCI SE PREDSTAVLJAJU  14

1  2  3 4 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17

Small Gallery - Visitors        Маленькая Галерея – Посетители

 

Pčelinjak Đurđice i Damira Mudrinjak (pre proširenja)

u Sutinskim Toplicama u Hrvatskom zagorju (nedaleko od Mača kod Zlatara)

Autor fotografije Igor Vrhovski

   

Vrškara na pčelinjaku Miodraga i Dušana Drenića

selo Pretrkovac kod Vitoševca, Srbija